Testdata från BrockmannGeomaticsSweden AB

  • De tjugosju första bilderna visar tre års mätningar under tre sommarmånader från 2009 till 2011. För att se exakt vilka dagar det gäller så titta på de vita rutorna i övre vänstra hörnet. Översta rutan visar att mätningarna var avsedda att visa på mängden klorofyll som finns i Mjölefjärdensvatten. Om det finns mycket klorofyll så är det ett tecken på att risken för övergödning är överhängande.
  • ”Ingen produkt” betyder att man inte vet vad satelliten indikerar. Detta är den ”produkt” som visas på de tjugosju första bilderna.
  • Det som indikeras under ”ingen produkt” har mycket tillfällig varaktighet. Efter en eller några få dagar så försvinner företeelsen. Detta måste betyda att företeelsen är väldigt liten. Det är också viktigt att se att det i princip inte förekommer något som kommer från bebyggelsen längs stranden och inte heller från de tre åarna. Observationerna ligger en bit ut från stranden.
  • De två sista bilderna finns också i tjugosju versioner vardera. Dessa bilder visas inte här då det inte finns någon variation, utan alla är lika varandra inom respektive ”produkt”.
  • Tolkningen blir att satellitmätningen inte har kunnat konstatera någon förekomst av klorofyll, vilket bekräftas av Vattenvårdsmyndigheten för Bottenviken och BrockmannGeomatics.
© 2018 mjole.com