Skip to main content

Riktlinjer

 
 

Inledning

Sörmjöle villa- och samfällighetsförening består av 47 fastigheter. Styrelsen ska tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa men även beakta varje medlems enskilda intresse i skälig omfattning. Styrelsen ska ansvara för den löpande förvaltningen enligt föreningens stadgar. Den ska också verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Föreningens verksamhet ska allmänt vägledas av en god och strikt efterlevnad av dessa riktlinjer. Alla medlemmar ska behandlas rättvist och respektfullt. Det åligger medlem att känna till och rätta sig efter gällande riktlinjer. Denna skyldighet gäller inte endast föreningens fastighetsägare utan även övriga familjemedlemmar och gäster. Den som har valt att bosätta sig i området har även indirekt valt att godta föreningens stadgar och riktlinjer. Föreningens fastigheter är anlagda på detaljplanelagt område och är därigenom ålagda att hållas i vårdat skick.

Fordon och parkering

Inom området gäller 30 km/h. Det är inte tillåtet att långvarigt parkera någon typ av fordon på områdets gator eller grönområde. Det ska alltid finnas framkomlig väg för utryckningsfordon och snöröjning. Alla ska iaktta största försiktighet och hänsyn vid bilkörning inom föreningens område. Speciellt viktigt är att ta hänsyn till barn och äldre.

Grönområden

Avverkning på föreningens mark får endast utföras efter beslut av styrelsen. Önskemål att fälla träd måste göras skriftligt till styrelsen, som beslutar i ärendet. Trädfällning på egen tomt utförs på egen risk, med hänsyn till den omgivande miljön, anslutande fastigheter och särskilt beaktande av säkerheten för förbipasserande.

Mark utanför egen tomt

Att uppföra egna anordningar på markytan utanför egen tomtgräns, till exempel staket, plantera träd eller buskar, gungor, studsmattor, fotbollsmål eller dylikt är inte tillåtet utan styrelsens godkännande.

Eldning

All eldning på egen eller områdets mark ska göras enligt gällande myndighetsbestämmelser. Tänk på att brandmyndigheten måste kontaktas under vissa perioder under året. Förvissa dig alltid om att grillar och eldstäder är ordentligt släckta innan du lämnar tomten. Vederbörlig hänsyn ska tas till grannar och eldning bör därför ske med hänsyn till gällande vindförhållanden.

Husdjur

Tillsynslagen Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter – ”Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad”.

Gemensam städdag

En gemensam städdag genomförs i början av juni – Städning av lekparken. Kallelse skickas ut till samtliga medlemmar. Viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar vid denna städdag.

Trädgårdsavfall

Det åligger varje fastighetsägare att ta hand om sitt eget trädgårdsavfall i form av grenar, ris och annat bråte. Det är förbjudet att dumpa sådant avfall på föreningens mark. Den enskilde fastighetsägaren ska själv sköta den del av allmänningen, som ligger mellan den egna tomten och vägen genom att hålla den fri från sly och annan skämmande och siktskymmande vegetation.

Avgift

Avgift för skötsel av gatorna (plogning, sandning och sopning) - 1 200 kr/år (fr.o.m. 2014), 1 000 kronor för drift och 200 kronor för framtida underhåll, ska betalas senast den 31/10 – betalningsavin kommer i brevlådan i slutet av september.

Avslutning

Riktlinjerna ska ses som ett viktigt komplement till föreningens stadgar. Riktlinjerna ska främja samhörighet och en attraktiv närmiljö samt lägga en stabil grund för en positiv och långsiktig utveckling av föreningen.

___________________________________________________

Riktlinjerna har fastställts vid föreningens årsmöte den 9 september 2021.