Skip to main content

 

Välkomna till

Årsmöte, Sörmjöle villa- och samfällighetsförening 29 september kl. 19.00. i Bygdegården 

Dagordning

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning
 6. Årsredovisning/årsberättelse, föreningens ekonomi
 7. Verksamhetsberättelse och revisionernas berättelse
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Val av styrelse; ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter
 12. Val av revisor/suppleant
 13. Valberedning
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötet avslutas