Stadgar

 

BYAKNUTEN

Stadgeändringar antagna vid årsmöte för 2014


§ 1     Föreningen skall heta Byaknuten i Sörmjöle.


§ 2     Föreningen skall ha sitt säte i Sörmjöle.


§ 3     Föreningens ändamål skall vara att

•    stödja befintliga föreningar i deras informationsbehov

•    verka för en utveckling av närdemokratin

•    stärka bygdens attraktionskraft som boendemiljö både inom byn och utåt mot övriga genom att  

•    vara en länk för spridande av information mellan medlemmarna

•    verka för att samtliga boende i byn har tillgång till en e-postadress

•    organisera direkta val av representanter som kan företräda byn vid externa kontakter som är av
      allmänt intresse för hela byn

•    ta till vara och sprida idéer som är positiva för byns utveckling

•    bevaka och ta kontakt med nyinflyttade

•    verka för att information om byn sprids till utomstående och med en speciell ambition riktad mot människor som    
      saknar erfarenhet av boende på svensk landsbygd.
          
          Föreningen skall vara idégivare, inspiratör och organisatör. Föreningen kan anskaffa och äga
          utrustning för spridande av information samt utrustning som underlättar en demokratisk process
          (t.ex. val via e-post). Praktisk verkställighet av övriga idéer delegeras till medlemmarna
          (representerade föreningar).


§ 4     Samtliga föreningar, församlingar och motsvarande med verksamhet inom postnummerområde
          905 83 kan utse en representant att ingå som medlem i Byaknuten. Ansvaret att pröva om en
          personen i fråga har legitimitet som företrädare åligger helt berörd förening.

          Även enskild person kan vara medlem.    
   
          Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen. Eventuell inbetald medlemsavgift för
          överskjutande tid återbetalas ej.
      
          Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan uteslutas av en enig styrelse.

          Utesluten medlem kan begära att få sitt medlemskap prövat av föreningsstämman.


§ 5     Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman.


§ 6     Räkenskapsåret skall vara 1/1 – 31/12.


§ 8     Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
    
          Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast 1/7.
    
          Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

          Om 1/3 av medlemmarna så begär skall styrelsen kalla till extra stämma.

          Medlem kan genom motion väcka förslag om föreningens verksamhet.
       
          Motion som skall behandlas på stämma skall vara styrelsen tillhanda i tillräckligt god tid för att  
          kunna informeras om i kallelsen.

          Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna på
          stämmodagen.  

          Beslut på stämman fattas genom enkel majoritet.
    

§ 9     Föreningsstyrelsen kallar till föreningsstämma via elektronisk post samt genom anslag vid byns
          affär.

          Medlem är själv ansvarig för att styrelsen har aktuell e-postadress.      

          Kallelse till föreningsstämma skall ske senast fyra veckor före stämmodagen och innehålla
          styrelsens förslag till dagordning samt uppgift om de till detta datum inkomna motionerna.
      
          Kallelse till extrastämma sker på liknande sätt om det är möjligt.
 

§ 10   Medlem som är närvarande vid föreningsstämma äger rösträtt. Röstning kan inte ske genom
          fullmakt.


§ 11   Föreningsstämman utser en föreningsstyrelse som skall bestå av minst tre ordinarie ledamöter,
          varav högst en från varje förening, samt minst tre suppleanter. Alla väljs på ett år.
          Av valda ledamöter utser föreningsstämman en ordinarie ordförande.

          Uppstår hinder för ordförande inträder vice ordförande som ordinarie efter beslut av
          föreningsstyrelsen. Skulle både ordförande och vice ordförande vara förhindrade att fortsätta
          med sitt uppdrag i styrelsen kan kvarvarande ledamöter och suppleanter i enighet utse en av
          dessa att vara ordförande fram till nästa föreningsstämma.      

          I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

          Förutom ordföranden kan en ledamot samtidigt ha flera befattningar inom styrelsen.
          
          Minst tre ledamöter krävs för att styrelsen skall vara beslutsmässig.
          Ordförande har utslagsröst i styrelsen.
     
          Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.


§12   Styrelsen företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens
         vägnar i alla ärenden, såvida inte annat föreskrives i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av
         årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper
         samt till årsstämman avge årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
         
         Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst två  
         styrelseledamöter begär detta.  


§13    Föreningsstämman utser två revisorer samt en revisorsuppleant.


§14    Föreningsstämman utser en valberedning.


§ 15   Föreningsstyrelsen kan inför en föreningsstämma föreslå en stadgeändring men den skall då
          vara meddelad till medlemmarna senast i samband med kallelsen till stämman. För
          godkännande krävs enkel majoritet av stämman.


§ 16   Föreningsstyrelsen kan föreslå att föreningen skall upplösas i samband med den ordinarie
          föreningsstämman men förslaget skall vara meddelat till medlemmarna senast vid kallelsen till
          stämman.

          Eventuella tillgångar i föreningen skall skänkas till annan ideell förening på orten med samma
          inriktning eller till förening med ungdomsverksamhet som huvudinriktning.

          Förslag om upplösning av föreningen skall vara kompletterat med styrelsens förslag på
          fördelning av eventuella tillgångar. För godkännande krävs enkel majoritet av stämman.

          Sörmjöle den 22 mars 2015


   
          Robin Norrman

© 2018 mjole.com