Skip to main content

Lillskärets samfällighetsförening

 


Vår gemensamma förening och våra vägar

Alla som äger en fastighet eller tomt vid Lillskärsvägen och Storviksandsvägen med tillhörande stickvägar tillhör
Lillskärets samfällighetsförening. Föreningens huvud uppgift är att sköta vägar och vägbelysning inom området.
Den är samtidigt fastighetsägarnas språkrör mot myndigheter. Föreningen bildades 1965.

Finansiering

Samfälligheten finansieras av fastighetsägarnas medlemsavgifter , bidrag från Umeå Kommun och Vägverket.

Ägarbyte

Vid ägarbyte är säljaren skyldig att snarast anmäla namn och adress på den nya ägaren till föreningens kassör.

Rättsverkan av samfälligheten

Styrelsen äger rätt att föra talan mot medlem som inte fullgör sina betalningsskyldigheter.

Årsmöte

Senast sista juni varje år håller årsmötet sina årsmötesförhandlingar, bl a Val av styrelse, beslut om budget,
medlemsavgifter, vägförbättringar, ändring av en fastighets andelstal m.m. Medlemmar kan väcka frågor till
mötet genom motion eller genom att väcka fråga direkt på årsmötet.

Kallelse till Årsmötet

Kallelse med dagordning sker senast 2 veckor före mötet och finns att hämta för varje medlem på hemsidan
(www.mjole.com/samfälligheter/vägföreningar), finns även att hämta i lådan Vem Bor Var.

Vägbelysning

Vägbelysning av området sker dagligen under tiden 1.8 – 30.4 . Belysningen tänds kl 05.30 och släcks kl 00.30,
regleras med ljus relä.

Vägstädning

Varje år sker en vårstädning av vägområdet. Alla hjälps åt med städning, röjning, klippning och andra åtgärder
som behövs för att förbättra vägnätet. Skyldighet att närvara avser en medlem per hushåll. Vid frånvaro debiteras
en avgift på fakturan för den årliga vägavgiften.

OBS : Fastighetsägaren ansvarar själv för röjning och rensning av diken som angränsar till den egna tomten.

Stränderna

Du som färdas med bil får inte parkera så att trafiken hindras. Utryckningsfordon måste beredas fri väg. Ingen
bil får parkeras framför bommen på Lillskärsudden.

Farthinder

Föreningen ställer fram och plockar bort farthinderen , står även för jord och blommor. Korrigeras och vattnas av
dom som bor närmast farthindren.

Trafikhinder- häckar m.m.

Häckar och eller andra hinder som utgör trafikfara i vägkorsningar måste hålla på en sådan nivå att inte olyckor sker.
Obs Det är stugägaren som är skyldig om en trafikolycka sker utan att man håller korsningarna fria från hinder,
d v s att fri sikt råder

Skador på väg

I våra stadgar står, att skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under de tider på året då vägbanans
bärighet är nedsatt eller till följd av arbete med traktor, motorredskap, lastbil eller dyl. skall repareras på bekostnad
av den eller de stugägare för vars räkning transporten eller arbetet utföres.

Tung trafik

Under tiden 15/4-15/6 är det förbud för fordon över 3,5 t. Gäller ej kommunal sop och slamtömning. Datumen kan
förändras beroende på vägens skick, alla har en skyldighet att hålla sig informerad. Datum byts på tavlan samt
meddelas på hemsidan ( www.mjole.com/Samfälligheter/Vägföreningar)

Midsommarfirande och stugsiste

Varje år ordnas midsommar och stugsiste firande. Körschema finns för vilket område som står som arrangör per år.

Soporna

Alla fastigheter för året-runt boende har ett eget sopkärl.

Sommartid 15 Maj – 15 Oktober , finns gröna sopkärl utsatta vid parkeringen vid Storviksandsvägen samt vid
vägkorsningen Lillskärsudden/ Storviksandsvägen. Sommarboende betalar tömning av dessa sopkärl med en årlig avgift.

Grovsopor och icke brännbart avfall får inte kastas i sopkärlen. Sådant avfall lämnas på kommunens återvinningsstation.
För automatisk information ring 090-165101 eller kommunens hemsida.

Kontakta oss

Om ni har förslag på förbättringar eller ideer om gemensamma aktiviteter – hör av er till oss i styrelsen .
Kontakt information finns på hemsidan.


OBSERVERA: På våra vägar gäller ordinarie trafikregler. Bl a har vi hastighetsbegränsning på 30 km/tim.
för allas vår trevnad och säkerhet.