Årsmöte Lillskärets samfällighetsförening

 

Härmed kallas medlemmar i Lillskärets samfällighetsförening till ordinarie årsmöte och städdag söndagen den 14 juni 2020.
Årsmötet börjar klockan 13.00 vid dansbanan vid Storviksandsvägen.
Möteshandlingar publiceras på mjole.com och mailas till den person som står angiven som faktureringsmottagare för årsavgiften,
några exemplar finns i ”vem bor var”. Till årsmötet begränsar vi deltagandet till en person per fastighet så vida man inte är
ombud för en annan medlem . Fullmakt bifogas .Inga motioner är inlämnade till årsmötet för i år.

I år gäller att en person per fastighet som deltar i städdagen skall anteckna sig på närvarolistan vid dansbanan kl 9.00-14.30.
Årsavgiften reduceras med 300 kr för de fastigheter som deltar på städdagen.Vi städar från kl 10.00 till kl 12.00. I år har vi
inte möjlighet att samlas i stor grupp för att fördela arbetet på området , vi har gjort mindre områden enl. bif. karta där
följande personer är områdesansvariga .

1. Michael Bertilsson 070-6957503/ Peter Jakobsson 070-6770914
2. Per-Erik Lindberg 070-5182702 / Hasse Johansson 070-5735702
3. Monica Sahlström 070-6766005
4. Anders Eriksson 070-3134060
5. Monica Sahlström 070-6766005
6. Karolina Örnberg 070-2823490
Glöm inte att ta med redskap, kratta, röjsåg mm , bensin tillhandahåller samfälligheten.
Lunchen är inställd i år men vi hoppas att vi till nästa år kan bjuda på den som avslutning på städdagen.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Lillskärets samfällighetsförening

 

Årsmöte Lillskärets samfällighetsförening

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Förslag till dagordning
4. Val av ordförande till mötet
5. Val av sekreterare till mötet
6. Frågan om kallelse skett i behörig ordning
7. Val av 2 justerare för mötet
8. Verksamhetsberättelse
9. Bokslut 2019/2020
10. Revisorernas rapport
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020/2021
13. Behandling av eventuella motioner
14. Förslag till ändring i stadgan
15. Förslag till budget och vägavgift 2020/2021
16. Beslut om fastställande av debiteringslängd
17. Val av styrelse
Styrelsen har bestått av 7 personer
Ordförande Monica Sahlström vald 1 år t.o.m. 2020
Ledamot Michael Bertilsson vald 2 år t.o.m. 2021
Ledamot Peter Jakobsson vald 2 år t.o.m. 2020
Kassör Per-Erik Lindberg vald 2 år t.o.m. 2021
Sekreterare Karolina Örnberg vald 2 år t.o.m. 2020
Suppleant Hans Johansson vald 1 år t.o.m. 2020
Suppleant Anders Eriksson vald 1 år t.o.m. 2020

18. Val av revisorer
Revisor Jonny Andersson vald 2 år t.o.m. 2021
Revisor Mats Andersson (s) vald 2 år t.o.m. 2020
Suppleant Bert-Uno Eriemo vald 1 år t.o.m. 2020

19. Val av valberedning
Valberedning Lage Penner (S) vald 1 år t.o.m. 2020
Valberedning Birgitta Larsson vald 2 år t.o.m. 2021

20. Teckningsrätt för vägsamfälligheten
21. Arvodering Styrelse/ Revisorer
22. Förfallodag för inbetalning av vägavgiften
23. Nästa årsmöte (förslag söndagen 20 Juni 2021)
24. Övriga frågor
25. Avslutning

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på mjole.com. Ett exemplar av protokollet kommer att sättas upp på
samfällighetens anslagstavlor i området.

Välkomna till årsmötet 2020

 

 

 

 

© 2018 mjole.com