Skip to main content

Årsmöte Lillskärets samfällighetsförening

 

ÅRSMÖTE OCH STÄDDAG

Härmed kallas medlemmar i Lillskärets samfällighetsförening till ordinarie årsmöte och städdag söndagen den 16 juni 2024. Årsmötet börjar klockan 13.00 vid dansbanan vid Storviksandsvägen.

Möteshandlingar publiceras på mjole.com och mailas till den person som står angiven som faktureringsmottagare för årsavgiften, några exemplar finns i ”vem bor var”. Inga motioner är inlämnade till årsmötet i år.

En person per fastighet som deltar i städdagen skall anteckna sig på närvarolistan vid dansbanan mellan 09.00-14.30.

Årsavgiften reduceras med 300 kr för de fastigheter som deltar på städdagen. Vi städar från kl. 10.00 till kl. 12.00. Även i år har vi delat upp städområden enl.bif.karta pdf 

Följande personer är områdesansvariga.

Stefan Lindahl   072-5673061

Roland Johansson   070-6342982                         

Monica Sahlström    070-6766005

Anders Eriksson     070-3134060

Monica Sahlström    070-6766005

Simon Josefsson     073-0535817

Glöm inte att ta med redskap, kratta, röjsåg mm, bensin tillhandahåller samfälligheten.

Varmt välkomna!
Styrelsen
Lillskärets samfällighetsförening 

 


 

Dagordning

Årsmötets öppnande

Fastställande av röstlängd

Förslag till dagordning

Val av ordförande till mötet

Val av sekreterare till mötet

Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Val av 2 justerare för mötet

Verksamhetsberättelse

Bokslut 2023/2024

Revisorernas rapport

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2024/2025

Behandling av eventuella motioner

Förslag till budget och vägavgift 2024/2025

Beslut om fastställande av debiteringslängd

 

Val av styrelse

                      Styrelsen har bestått av 7 personer

                      Ordförande Monica Sahlström           vald 1 år t.o.m. 2024

                      Ledamot                            Anders Eriksson               vald 2 år t.o.m. 2025

                      Ledamot                           Stefan Lindahl                  vald 2 år t.o.m. 2024

                      Kassör                               Roland Johansson            vald 2 år t.o.m. 2024

                      Sekreterare Simon Josefsson              vald 2 år t.o.m. 2024

                      Suppleant                         Jan-Olov Andersson        vald 1 år t.o.m. 2024

                      Suppleant                         Birgitta Larsson                vald 1 år t.o.m. 2024

 

Val av revisorer

                      Revisor                                Petter Johanson                 vald 2 år t.o.m. 2025

                      Revisor                                Mats Andersson (S)            vald 2 år t.o.m. 2024

                      Suppleant                          Bert-Uno Eriemo                vald 1 år t.o.m. 2024

 

Val av valberedning

                      Valberedning                      Ulrika Sigsdotter (S)           vald 2 år t.o.m. 2025

                      Valberedning                      Cathrin Vestergren            vald 1 år t.o.m. 2024

 

Teckningsrätt för vägsamfälligheten

Arvodering Styrelse/Revisorer

Förfallodag för inbetalning av vägavgiften

Nästa årsmöte (förslag söndagen 15 Juni 2025)

Övriga frågor

Avslutning

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på mjole.com. Ett exemplar av protokollet kommer att sättas upp på samfällighetens anslagstavlor i området.

Välkomna till årsmötet 2024