Årsmöte Lillskärets samfällighetsförening

ÅRSMÖTE OCH STÄDDAG

Härmed kallas medlemmar i Lillskärets samfällighetsförening till ordinarie årsmöte och städdag söndagen den 20 juni 2021. Årsmötet börjar klockan 13.00 vid dansbanan vid Storviksandsvägen.

Möteshandlingar publiceras på mjole.com och mailas till den person som står angiven som faktureringsmottagare för årsavgiften, några exemplar finns i ”vem bor var”. För de som är ombud för en annan medlem bifogas fullmakt. Inga motioner är inlämnade till årsmötet för i år.

I år gäller att en person per fastighet som deltar i städdagen skall anteckna sig på närvarolistan vid dansbanan kl. 9.00-14.30. Årsavgiften reduceras med 300 kr för de fastigheter som deltar på städdagen. Vi städar kl. 10.00-12.00. I år har vi inte möjlighet att samlas i stor grupp för att fördela arbetet på området, vi har gjort mindre områden enl. bif. karta där följande personer är områdesansvariga:

1.Michael Bertilsson 070-6957503/ Peter Jakobsson 070-6770914

2.Per-Erik Lindberg 070-5182702 / Hasse Johansson 070-5735702

3.Monica Sahlström 070-6766005

4.Anders Eriksson 070-3134060

5.Monica Sahlström 070-6766005

6.Madelene Bergström 070-6680562

Glöm inte att ta med redskap, kratta, röjsåg mm. Bensin tillhandahåller samfälligheten.

Lunchen är inställd i år men vi hoppas att vi till nästa år kan bjuda på den som avslutning på städdagen.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Lillskärets samfällighetsförening
Årsmöte Lillskärets samfällighetsförening

Dagordning

1.Årsmötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Förslag till dagordning

4.Val av ordförande till mötet

5.Val av sekreterare till mötet

6.Frågan om kallelse skett i behörig ordning

7.Val av två justerare för mötet

8.Verksamhetsberättelse

9.Bokslut 2020/2021

10.Revisorernas rapport

11.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12.Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021/2022

13.Behandling av eventuella motioner

14.Lillskärsvägen

15.Förslag till budget och vägavgift 2021/2022

16.Beslut om fastställande av debiteringslängd

17.Val av styrelse

Styrelsen har bestått av 7 personer
Ordförande Monica Sahlström vald 1 år t.o.m. 2021
Ledamot Michael Bertilsson vald 2 år t.o.m. 2021
Ledamot Peter Jakobsson vald 2 år t.o.m. 2022
Kassör Per-Erik Lindberg vald 2 år t.o.m. 2021
Sekreterare Madelene Bergström vald 2 år t.o.m. 2022
Suppleant Hans Johansson vald 2 år t.o.m. 2022
Suppleant Anders Eriksson vald 2 år t.o.m. 2022

Val av revisorer
Revisor Jonny Andersson vald 2 år t.o.m. 2021
Revisor Mats Andersson (s) vald 1 år t.o.m. 2021
Suppleant Bert-Uno Eriemo vald 2 år t.o.m. 2022

Val av valberedning
Valberedning Lage Penner (S) vald 2 år t.o.m. 2022
Valberedning Birgitta Larsson vald 2 år t.o.m. 2021

18.Teckningsrätt för vägsamfälligheten

19.Arvodering Styrelse/ Revisorer

20.Förfallodag för inbetalning av vägavgiften

21.Nästa årsmöte (förslag söndagen 19 Juni 2022)

22.Övriga frågor

23.Avslutning

Årsmötesprotokollet kommer att publiceras på mjole.com. Ett exemplar av protokollet kommer att sättas upp på samfällighetens anslagstavlor i området.

Välkomna till årsmötet 2021                               

pdf   Fullmakt-föreningsstämman-2021

© 2018 mjole.com