Trivselregler

 
 
Klippning av vårt gemensamma grönområde – Vi klipper vårt grönområde tillsammans 3-4/hushåll per gång varje vecka
med start vecka 21 och med avslut vecka 33. En “klipplista” delas ut innan klippningen påbörjas. Kan man inte den vecka
man är tilldelad ansvarar man själv för att byta med någon annan på listan.
 
Midsommarfirande – Midsommarfirande arrangeras varje midsommar på vårt gemensamma grönområde.
Ansvarig - Bygdegårdsföreningen.
 
Sopning av gatorna – Maskinell sopning upphandlas varje vår och genomförs före valborg. Information skickas ut
när den maskinella sopningen kommer att utföras.
 
Avgift för skötsel av gatorna (plogning och sandning) - 1 200 kr/år (fr.o.m. 2014), 1 000 kronor för drift och
200 kronor för framtida underhåll, ska betalas senast den 30/9 – avin kommer i brevlådan i början av september.
 
Trädgårdsavfall – Absolut förbjudet att tippa trädgårdsavfall inom eller utanför vårt villaområde. Avfallet måste köras
bort till återvinningsstation, närmaste finns i Hörnefors.
 
Trafik – Inom området gäller 30 km/h. Respektera hastighetsbegränsningen - här bor många barn! Undvik tung trafik
speciellt vid tjällossning.
 
Lösa hundar – Tillsynslagen Lag 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter – ”Hundar och katter ska hållas
under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Under tiden 1 mars t.o.m. 20 augusti ska hundar hållas
under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt, under den övriga tiden av året ska de
hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från ovanstående.
Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad”.
 
Biltvätt på garageuppfarter – Många tvättar bilen på garageuppfarten och därför är det viktigt att vi alla tänker på miljön
och Tvättar bilen rätt! Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten följer miljöfarliga ämnen med tvättvattnet direkt ut i våra
vattendrag, sjöar och hav. Tvättar du istället bilen på en biltvätt eller tvätthall så renas vattnet innan det släpps vidare.
På www.svensktvatten.se ”Så här tvättar du bilen” finns information om hur du tvättar bilen på ett miljövänligt sätt.
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 mjole.com