Byaknuten (894003-8428)                      Dagordning/protokoll årsmöte 2018-03-25

 • 1 Öppnande av årsmöte för 2017.
 • 2 Kallelse.

                      Kallelsen accepterades

 • 3 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare.

                      Till ordförande valdes Robin Norrman

                      Till sekreterare Lennart Eriksson

                      Till justerare Milton Hägglund                   

 • 4 Närvarolista upprättas över samtliga närvarande

                      Andreas Ivarsson, Bygdegårdsföreningen

                      Milton Hägglund, SIK och EFS

                      Sven-Erik Forsgren, Sörmjöle Byamän

                      Robin Norrman, Byaknuten

                      Lennart Eriksson, IT-föreningen

 • 5 Fastställande av dagordning

                      Dagordningen stadfästes

 • 6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

                      Verksamheten har bestått i att administrera projekt Äreporten

                      Tre verifikat gällande ekonomin, tillgångar 2017-12-31 877,16kr

 • 7 Revisionsberättelse

                      Revisionsberättelsen föredrogs

 • 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisionsberättelsens förslag

 • 9 Val av styrelse för 1 år

Ordförande                                                 Robin Norrman

Övriga ledamöter 3 st                                 Katarina Kristoffersson, Lennart Eriksson,

                                                                 Sven-Erik Forsgren

Revisor och revisorssuppleant                     Mats Andersson

 • 10 Ungdomsarbete (gratis), Sörmjöledagen, Affären-Kinautställning, Vatten & Avlopp.

Ungdomarna kommer att beredas arbete av föreningarna. Tid och antal bestäms vid ett sammanträde i början på maj.

Gemensamt intresse finns, vi avvaktar tidpunkt från SIK.

Robin Norrman föreslog att vi tillsammans med affären skulle söka Kinesiska medel till en Kinesisk hantverksutställning. Robin föreslog också att vi skulle tillfråga Conny Möller om han kunde ta på sig projektledarskapet.

                     

 • 11 Övriga frågor. VA. Byaknuten ska också engagera sig i kommunens märkliga VA-policy.
 • 12 Mötet avslutades

Sörmjöle 2018-02-28

Lennart Eriksson, sekr       Robin Norman ordf            Milon Hägglund, justerare